AMZ Consulting Anna Zielinska

Co powinien zawierać profesjonalny biznesplan?

Profesjonalny biznes plan powinien być przygotowany w taki sposób, aby na jego podstawie bank lub inwestor zewnętrzny uzyskał konkretny i wyczerpujący obraz planowanego przedsięwzięcia i spodziewanych efektów jego realizacji. W ten sposób biznesplan stanie się dla inwestorów podstawą do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub nie do przedstawionego przedsięwzięcia.

Przykładowy spis treści

SPIS TREŚCI

I. STRESZCZENIE

II. OPIS INWESTYCJI

- DANE O PRZEDSIĘBIORSTWIE

* Historia Przedsiębiorstwa

* Siedziba i przedmiot działalności

* Forma prawna, struktura kapitałowa i lista udziałowców

* Pozycja finansowa Przedsiębiorstwa, sprawy sądowe i zobowiązania

- WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

* Wymagania formalno-prawne związane z realizacją inwestycji (niezbędne przekształcenia prawne, zawarcie umów, nabycie lub zbycie praw, pozwolenia, koncesje itd.)

- CEL I ZAKRES INWESTYCJI

* Cel inwestycji

* Lokalizacja inwestycji

* Niezbędne środki realizacji inwestycji

* Oddziaływanie na środowisko

- OTOCZENIE INWESTYCJI

* Otoczenie makro

* Uwarunkowania gospodarcze

* System prawny

* Polityka w danym sektorze gospodarczym

* Na obszarze oddziaływania projektu

* Warunki geograficzno-środowiskowe

* Uwarunkowania społeczno-kulturowe

* Uwarunkowania ekonomiczne

III. ANALIZA MARKETINGOWA

- OPIS I ANALIZA KONKURENCJI

* Oferta asortymentowa na rynku

* Wielkość produkcji

* Średnie ceny zbytu

* Prognoza reakcji konkurencji na inwestycję

- OPIS I ANALIZA RYNKUI ZBYTU

* Klienci obecni i potencjalni

* Obszar dystrybucji

* Czynniki wpływające na rynek

* Prognoza popytu

- OPIS I ANALIZA RYNKU ZAOPATRZENIA

* Surowce i dostawcy

* Warunki dostaw

* Organizacja dostaw

- PLAN MARKETINGOWY

* Sposoby dystrybucji

* Strategia reklamowa

* Strategia cenowa

VI. PLAN ZATRUDNIENIA

- Schemat organizacyjny

- Pracownicy i ich kwalifikacje

- Dostępność kadr

- Współpraca z zewnętrznymi jednostkami - "outsourcing

V. PLAN WDROŻENIA INWESTYCJI

- Strategia przedsiębiorstwa

- Metody zapewniające osiągnięcie celu

- Program produkcji

VI. ANALIZA SWOT

- MOCNE STRONY PROJEKTU

- SŁABE STRONY PROJEKTU

- SZANSE PROJEKTU

- ZAGROŻENIA DLA PROJEKTU

VII. ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA

- DANE PODSTAWOWE DLA ANALIZY

* Założenia

- TABLICE Z DANYMI I ANALIZAMI

* Nakłady inwestycyjne

* Plan amortyzacji

* Strumień przychodów

* Koszty

* Kredyty

* Rachunek wyników

* Bilans

* Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

* Prognozy przepływów gotówkowych

* Analiza rentowności

* Obliczenie NPV i IRR

VIII. W N I O S K I