AMZ Consulting Anna Zielinska

Co to jest biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który w oparciu o analizę stanu istniejącego (ocena sytuacji strategicznej i dane historyczne przedsiębiorstwa) przedstawia jego cele i sposoby ich realizacji w przyszłości.
Każdej inwestycji towarzyszą różne ryzyka. Trzeba je określić, poddać analizie i zminimalizować.
Podstawowym sposobem minimalizacji ryzyka inwestycji jest sporządzenie wiarygodnego, realnego biznesplanu, uwzględniającego całe spektrum zagadnień towarzyszących planowanej inwestycji.

Biznesplan pełni dwie istotne funkcje:
- funkcję wewnętrzną
Biznesplan może być wykorzystywany jako wewnętrzny dokument planistyczny, bardzo pomocny w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
- funkcję zewnętrzną
Biznesplan jest wykorzystywany do pozyskiwania zewnętrznych środków przeznaczonych do sfinansowania założonych przedsięwzięć, do przyciągnięcia i przekonania inwestorów o celowości i opłacalności zainwestowania środków w opisywany pomysł.

Dla potencjalnego inwestora, dla banku, nasz biznesplan często jest jedynym dokumentem opisującym planowane przedsięwzięcie ubiegające się u tegoż inwestora lub banku o sfinansowanie. Tak więc opis przedsięwzięcia musi być przekonywujący, a przede wszystkim konkretny i jasny. Nasz biznesplan powinien eksponować silne strony przedsięwzięcia oraz ukazywać jego słabe strony wraz z propozycjami środków zaradczych. Powinien przedstawiać stan bieżący, istniejące potrzeby oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia wraz z opisem sposobów ich realizacji.

Należy pamiętać o kilku podstawowych prawdach związanych ze sporządzaniem dobrego biznesplanu inwestycji:
1. Każdy, kto pożycza pieniądze lub inwestuje w jakieś przedsięwzięcie, będzie szukał w naszym biznesplanie przede wszystkim potwierdzenia, że zwrot jego pieniędzy jest zabezpieczony. Bankierzy i instytucje finansujące oczekują minimalizacji ryzyk związanych z inwestycją, oczekują także odsetek od zainwestowanego kapitału, zgodnych z tendencjami rynkowymi i uwzględniających stopień ponoszonego ryzyka w danej inwestycji. Dobry biznesplan powinien potwierdzić te wszystkie oczekiwania.
2. Podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie planowanej inwestycji jest znajomość rynku oraz marketingu. Przedsięwzięcie musi być nastawione na potrzeby rynkowe, mało tego, należy udowodnić że nasz produkt lub pomysł ma tzw. przewagę konkurencyjną nad innymi produktami tego rodzaju już istniejącymi na rynku, albo że trafia w tzw. niszę (lukę) rynkową. Dobry biznesplan powinien zawierać zarys strategii marketingowej - w jaki sposób chcemy trafić do Klientów, jakich Klientów i w jaki sposób zamierzamy powiększać sprzedaż z roku na rok.
3. Biznesplan staje się bardziej wiarygodny, jeśli nie emanuje z niego ślepy entuzjazm i wiara w powodzenie. Dobry biznesplan powinien być oparty na pesymistycznej wersji rozwoju wydarzeń (w granicach rozsądku), co nakazuje nam przywiązywać większą wagę do badań ukierunkowanych na możliwe koszty i ryzyka niż na przychody i korzyści. Jeśli przy takim podejściu możemy udowodnić, że przeważają mocne strony, że pod względem finansowym projekt "się broni", nasz biznesplan zostanie oceniony jako wiarygodny. Zwykle przygotowuje się kilka wersji analizy finansowej, uwzględniające mniej lub bardziej daleko idące rozminięcie się z wytyczonym celem i rezultaty takich sytuacji.

Zadania biznesplanu:
- Wybór strategii działania;
- Poszukiwanie partnerów;
- Uzyskanie środków finansowych;
- Określenie potrzeb finansowych;
- Oszacowanie przychodów i kosztów;
- Ocena mocnych i słabych stron projektu;
- Przedstawienie koncepcji rozwoju;
- Oszacowanie ryzyk.

Co powinien zawierać profesjonalny biznesplan?