AMZ Consulting Anna Zielinska

Referencje

2002

  • Koncepcja likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin (pestycydy) w woj. lubuskiem (we współpracy z Prochem S.A.)
  • Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych wariantów zagospodarowania osadów ściekowych grupowej oczyszczalni ścieków łódzkiej aglomeracji miejskiej (we współpracy z Prochem S.A.)
  • Biznesplan systemu utylizacji odpadów komunalnych dla miasta Mszczonowa (we współpracy z Prochem S.A.)
  • Studium wykonalności Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z Prochem S.A.)
  • Wniosek aplikacyjny do funduszu ISPA dla Przedsięwzięcia modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla miasta Radomia (we współpracy z Prochem S.A.)
  • Publikacje:

  • Jak sporządzić dobry biznesplan? - pierwsze 3 części publikacji
    2/2002, 3/2002, 4/2002 - Eko-Problemy
  •