Analizy opłacalności inwestycji

Analizy opłacalności inwestycji

Oferujemy Klientom wykonanie profesjonalnej analizy opłacalności, w ramach biznesplanu inwestycji.

Istnieją trzy podstawowe metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych i kwalifikowania ich (lub nie) do realizacji. Są to metody: okresu zwrotu, aktualnej wartości netto i wewnętrznej stopy zwrotu.

 1. Długość okresu zwrotu.
  Narażając środki na ryzyko poprzez ich zainwestowanie dążymy do jak najszybszego ich odzyskania. Okres zwrotu to jest czas potrzebny do otrzymania takich wpływów z inwestycji, które wystarczą do odzyskania pierwotnego nakładu. To proste. Wiele firm prowadzi politykę akceptowania tylko takich projektów, których okres zwrotu znajduje się poniżej pewnej wartości krytycznej. Projekty spełniające to kryterium kwalifikowane są do dalszej analizy, nie spełniające – odpadają.
  Metoda jest prosta, ale stanowi to także jej wadę. Nie uwzględnia ona np. strumienia wpływów powstającego po okresie zwrotu. Dlatego też zwykle metoda ta nie jest samodzielnym kryterium, ale stosowana jest wraz z innymi metodami oceny inwestycji.
 2. Metoda aktualnej wartości netto (NPV = Net Present Value)
  Metoda ta opiera się na koncepcji DCF (Discounted Cash Flow), czyli zdyskontowanych strumieniach wpływów i polega na sprowadzeniu oczekiwanych w przeciągu okresu życia projektu wpływów finansowych do obecnej ich wartości i pomniejszeniu ich o wydatek inwestycyjny.
 3. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu ( IRR = Internal Rate of Return)
  IRR jest miarą rentowności inwestycji. Im wyższą wartość przyjmuje IRR, tym inwestycja przynosi większy dochód. Z drugiej strony – IRR jest maksymalną stopą kredytu inwestycyjnego, który pozwoli jeszcze sfinansować projekt bez straty dla właścicieli.
  Jeśli przyjęta przez firmę stopa procentowa do aktualizacji ma wartość K (%), a obliczona wewnętrzna stopa rentowności wartość IRR(%) to możliwe są trzy warianty:
  IRR > K sugeruje akceptację przedsięwzięcia
  IRR = K operacja neutralna
  IRR < K sugeruje odrzucenie przedsięwzięcia