Doradztwo w zakresie inwestycji przemysłowych

Doradztwo w zakresie inwestycji przemysłowych

Planujesz inwestycję przemysłową?

Powinieneś sprawdzić, czy pomysł Twój jest realny, opłacalny i logicznie uzasadniony.

Zasadność planowanej inwestycji trzeba zbadać – w szerszym ujęciu z uwzględnieniem wszystkich problemów związanych z inwestycją – temu służy biznesplan przedsięwzięcia, lub w ujęciu węższym z naciskiem na finansową analizę efektywności inwestycji – w tym celu należy wykonać tzw. feasibility study.

Wykonanie tych opracowań daje możliwość obiektywnej oceny planowanego zadania inwestycyjnego i tym samym podjęcia właściwych decyzji prowadzących do jego realizacji.

Firma AMZ Consulting oferuje profesjonalną pomoc w opracowywaniu:

  • Analiz wykonalności inwestycji (tzw. feasibility study)
  • Biznesplanów inwestycji

Analiza wykonalności inwestycji

Zanim przystąpimy do budowania pełnego, profesjonalnego biznesplanu dla danego projektu, powinniśmy sami dojść do przekonania, że warto.

Jak to zrobić?
Należy zrobić analizę lub studium wykonalności projektu, czyli tzw „feasibility study”. Studium wykonalności projektu odpowie nam na pytanie czy dane przedsięwzięcie warto wykonać. Dopiero po uzyskaniu pewności, że dane przedsięwzięcie ma sens i to zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym, warto będzie przystąpić do tworzenia biznesplanu, który odpowie nam na pytanie: jak wykonać dane przedsięwzięcie.
Analiza wykonalności inwestycji (tzw. feasibility study) zmierza do ustalenia, czy (ale nie – jak?) daną inwestycję należy uruchomić.
Każda inwestycja pociąga za sobą utworzenie nowych wartości materialnych, co z kolei związane jest z koniecznością poniesienia określonych nakładów. A więc: korzyści versus koszty. Inwestycja ma sens, gdy korzyści przewyższają koszty, ale nie chodzi tylko o to…

Co powinna zawierać profesjonalna analiza wykonalności inwestycji?

Najistotniejszym elementem każdego studium wykonalności jest profesjonalnie wykonana analiza finansowa. Analiza wykonalności projektu jest więc w swej istocie elementem późniejszego biznesplanu.
Analiza finansowa przedsięwzięcia gospodarczego opiera się na trzech arkuszach finansowych:

  • bilansowym
  • rachunku przepływów finansowych
  • rachunku zysków i strat

Analiza wykonalności, oparta na zgromadzonych informacjach dotyczących niezbędnych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych oraz finansowych (tzw. koszt pieniądza), a także przewidywanych realnych przychodów, odpowie nam na pytanie czy przy danych założeniach nasz projekt przynosi zysk, czy udaje nam się utrzymać dodatnią płynność gotówkową (a więc czy w kasie przedsiębiorstwa jest gotówka niezbędna na pokrywanie wszystkich bieżących wydatków) i czy na skutek naszego projektu wartość przedsiębiorstwa wzrośnie. Jeśli odpowiedź jest twierdząca na każde z tych pytań, możemy być przekonani że warto przystąpić do budowania biznesplanu naszego projektu.
Jeśli jednak odpowiedź jest negatywna, na którąkolwiek część naszego pytania, trzeba zastanowić się nad alternatywą. W analizie finansowej każdego projektu występuje bardzo wiele zmiennych, które wpływają na końcowy wynik – tak więc musimy zdecydować, które parametry chcemy wziąć pod lupę i w jakim zakresie realnie można je zmienić. Powinniśmy jednak stale pamiętać o tym, że dla własnego bezpieczeństwa a także dla bezpieczeństwa potencjalnych inwestorów korzystnie jest posługiwać się tzw. „wersją pesymistyczną” przedsięwzięcia.